Korekta deklaracji PIT-D, PIT-36, PIT-37, PIT-28

Często się zdarza, że popełnisz błąd w deklaracji podatkowej. Nie stanowi to problemu, jeśli deklarację cały czas masz na stole – po prostu bierzesz nowy druk i wypełniasz go od początku. Gorzej jeśli wysłałeś już formularz do Urzędu Skarbowego. W takim przypadku jest już troszkę trudniej. Przepisy prawa podatkowego pozwalają na korygowanie rocznych zeznań podatkowych pod warunkiem, że w stosunku do danego elementu deklaracji, który chcemy korygować, nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Po jej zakończeniu również ten element deklaracji nadal można objąć korektą.

Do kiedy konieczna korekta?

Korektę warto składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku tradycyjnego zeznania na PIT-D/PIT-36/PIT-37/PIT-28l okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Po tym terminie korekta  PIT-D/PIT-36/PIT-37/PIT-28 nie ma sensu – zobowiązanie nie może zostać egzekwowane. A zatem:

Podatnik składa PIT-D/PIT-36/PIT-37/PIT-28 w związku z podatkiem należnym ze stosunku pracy wykonywanym w roku 2008. Nie opłaca podatku w pełnej wysokości. Termin płatności podatku to 30 kwietnia 2010 r. Od końca roku 2010 liczyć należy 5 lat – w jakim Urząd Skarbowy może ścigać podatnika w celu uiszczenia podatku - a zatem do końca 2014 r.

A po co korygować w PIT-D/PIT-36/PIT-37/PIT-28?

Jeśli zadeklarowałeś mniejsze przychody, niż w rzeczywistości wystąpiły lub wykazałeś zbyt wysokie koszty – to powstaje różnica między tym co faktycznie powinieneś zapłacić – a co wpłynęło na konto Urzędu Skarbowego. Korekta zeznania sprostuje tę sytuację – przy czym dzięki jej dokonaniu, nie poniesiesz odpowiedzialności karnej skarbowej za zaistniałe błędy w deklaracji.

Jak wykonać korektę

Błąd na deklaracji korygujesz poprzez przesłanie deklaracji – takiej samej jak ta pierwotna – ze wskazaniem na niej, że jest to korekta zeznania (zawsze możesz wybrać na deklaracji opcję – złożenie zeznania/korekta zeznania). Przesyłasz ją tak samo, jak zwykła deklarację  PIT-D/PIT-36/PIT-37/PIT-28 za pośrednictwem Poczty Polskiej lub składasz w okienku podawczym Urzędu Skarbowego. Możesz również przesłać ją w formie elektroniczną.

Korekta dokonywana drogą elektroniczną może dotyczyć zarówno deklaracji składanych wcześniej w formie elektronicznej, jak i deklaracji składanej tradycyjnie, w formie papierowej.

Wykazałem za mało podatku i…

Jeśli w korekcie  PIT-D/PIT-36/PIT-37/PIT-28 wykaże się więcej podatku do zapłaty, niż w deklaracji złożonej pierwotnie (lub we wcześniej złożonej już korekcie), to należy łącznie z korektą zapłacić należny podatek wraz odsetkami za zwłokę.

A czy korektą  PIT-D/PIT-36/PIT-37/PIT-28 mogę przekazać 1% na OPP?

Tak, istnieje taka możliwość. Możliwe jest złożenie korekty w celu przekazania 1% dla wskazanej w deklaracji lub w korekcie - organizacji pożytku publicznego. Warunkiem jest jednak, by

  • Deklaracja podatkowa została złożona w terminie oraz
  • korekta deklaracji złożona była w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego (w terminie do 30 czerwca 2010 r. albo do 31 marca 2010 r. w przypadku PIT-28) oraz
  • zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (a zatem nie koniecznie w całości, ale w części od którj podatnik decyduje się przekazać 1% na cel organizacji).